Prezentare D.P.A.P.S.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a fost infiinţat prin Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 88/2001, aprobată prin Legea nr. 552/2001, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, devenind operativ în luna noiembrie, dupa apariţia Hotararii de Guvern nr. 869/2001, de aprobare a organizării şi funcţionării instituţiei, modificata şi completata prin H.G. nr. 620/2003.

La sfârșitul anului 2006 a fost emisă O.U.G. nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, iar O.P.S.P.I. a fuzionat prin absorptie cu A.V.A.S.

La sfârșitul anului 2008, că urmare a apariției Legii nr. 308/2008 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.), precum și a altor acte normative incidente, O.P.S.P.I. și-a reluat activitatea ca instituție în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuții în administrarea și privatizarea operatorilor economici din portofoliu.

La data de 26.06.2013 a fost emisa Ordonanta de Urgenta nr. 75 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie. Prin OUG nr. 75/26.06.2013, O.P.S.P.I. s-a reorganizat prin divizare partiala respectiv prin desprinderea unei părţi din patrimoniu şi transmiterea acesteia către Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei. Astfel, societatile din energie, si anume societăţi naţionale, companii naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum şi filialele acestora care activează în domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, al exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze natural, au fost preluate de Departamentul pentru Energie.

La data de 30.07.2013 a fost emisa Hotararea de Guvern nr. 569 prin care a fost modificata si completata Hotararea de Guvern nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.

În prezent O.P.S.P.I. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţioneaza în coordonarea ministrului economiei, exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publica implicata în procesul de privatizare din domeniul sau de activitate si deruleaza, în numele Ministerului Economiei, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale, precum şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.

În exercitarea atribuţiilor Ministerului Economiei, de instituţie implicată în domeniul privatizării și acționar la societățile și companiile naționale, precum și la celelalte societăți comerciale din portofoliul acestuia, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de atragere de investiții/privatizare a operatorilor economici din portofliul Ministerului Economiei din domeniile:
  • Minerit
  • Industria de aparare
  • Alte activitati
 • Administrează în numele Ministerului Economiei operatorii economici din portofoliu.
 • Pregătește privatizarea, propune strategiile de privatizare și realizează privatizare.
 • Realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de privatizare.
 • Fundamentează și propune acordarea de facilități, în condițiile legii, operatorilor economici din portofoliul Ministerului Economiei.
 • Elaborează elementele principale ale contractului de mandat ce se încheie cu agenții de privatizare în vederea vânzării participațiilor statului la societățile comerciale din portofoliu.

Activitatea de atragere de investiții/privatizare a operatorilor economici se bazează pe experiență acumulată până în prezent în acest domeniu, precum și pe necesitatea unei schimbări profunde în principiile de realizare și de eficientă ale acestui proces.

Privatizarea nu trebuie văzută că un scop în sine, ci ca un proces prin care transferul de proprietate să se concretizeze în recapitalizare, modernizare, investiții, management superior, care să conducă la eficientă economică în activitate.